Vesilahden seudun sukututkimusseura ry

Säännöt

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vesilahden seudun sukututkimusseura. Sen kotipaikka on Vesilahti. Seuraa kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistys toimii vesilahtelaisten ja Vesilahteen tai sen aikaisempaan vaikutuspiiriin juontavien sukujen tutkijoiden ja sukuseurojen yhdyssiteenä tarkoituksena edistää vesilahtelaisten tai sieltä lähtöisin olevien sukujen tutkimista niin, että ajan mittaan on mahdollista

a) aikaansaada vesilahtelaisten sukujen historia perinteisen sukututkimuksen menetelmin;

b) koota esitys vesilahtelaisten tai sinne juontavien sukujen ja henkilöiden vaiheista ja vaikutuksesta maamme historiaan ja kehitykseen;

c) aikaansaada väestötieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen selvitys Vesi-lahden, yhden suomalaisen kantapitäjän väestön kehityksestä nykyaikaan saakka.

Tavoitteen saavuttamiseksi yhdistys:

1) järjestää kokouksia ja kursseja sekä esitelmä-, keskustelu- ja muita yhdistyksen tarkoitusta edistäviä tilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä jäsenilleen;

2) saattaa sukututkijoiden ja muidenkin asiasta kiinnostuneiden tietoon jo tehtyjä selvityksiä ja tutkimuksia mm. edellä mainituissa tilaisuuksissa, eri julkaisuissa ja artikkeleissa;

3) julkaisee omaa, painettua ja sähköistä tai muin keinoin levitettävää tiedotettaan Vesilahden tai Vesilahteen liittyvien sukujen tutkimustilanteista, sekä kustantaa alan kirjallisuutta;

4) ylläpitää kirjastoa tai arkistoa, johon asianomaisten käyttöön kerätään erityisesti vesilahtelaisten tai Vesilahteen juontavien sukujen sukututkimuksellista painettua ja muin tavoin tehtyä aineistoa;

5) on yhteydessä muihin alaan tai Vesi-lahteen liittyviin yhdistyksiin ja seuroihin, tai jäsenenä niissä.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä asian-omaisten luvilla järjestää arpajaisia ja varainkeräyksiä.

3 § Jäsenet ja jäsenten päätösvalta

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee sukututkimusta harrastava tai siitä kiinnostunut koti- tai ulkomaan kansalainen, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Yhdistyksellä voi olla myös ainaisjäseniä. Varsi-naiseksi jäseneksi pääsee myös rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus.

Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistys hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa mainitulla perusteella.

Päätösvalta

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. Jokaisella varsi-naisella jäsenellä on kullakin yksi ääni. Yhdistys- ja yhteisöjäsenten äänivaltaa käyttävät näiden valtuutetut. Yksi henkilö voi käyttää enintään kolmea ääntä.

4 § Jäsenmaksut

Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kolmelta viimeiseltä vuodelta, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. Ainaisjäsen maksaa jäsenmaksun kertasuorituksena ja sen suuruus on suoritusvuoden jäsenmaksu kymmenkertaisena.

5 § Yhdistyksen kokoukset

Yleistä

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kesä-elokuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana. Kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla niistä jäsenille joko kirjeitse tai alueella ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin sanota, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

 

Käsiteltävät asiat
 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
 5. Päätetään toimintakertomuksesta.
 6. Esitetään päättyneen toimintakauden tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8. Päätetään toimintasuunnitelman hyväksymisestä.
 9. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
 10. Päätetään tulo- ja menoarviosta.
 11. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja.
 12. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan hallituksen muut jäsenet ja kolme (3) varajäsentä.
 13. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle vara-mies.
 14. Käsitellään jäsenaloite- ja muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.
 15. Päätetään kokous.
 16. Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

6 § Hallitus

Kokoonpano

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja viidestä kymmeneen (5 - 10) jäsentä.

Valinta ja toimikausi

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee yhdistyksen vuosikokous joka vuosi. Puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikautensa ajaksi.

Kokoukset

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-johtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa arpa.

Tehtävät

Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asiat sekä kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen ja valmistaa sen esityslistan.

Toimihenkilöt ja hallitusta avustavat elimet

Hallitus voi asioiden valmistelua varten asettaa keskuudestaan työvaliokunnan sekä nimetä keskuudestaan tai ulkopuolelta jaostoja ja toimikuntia sekä ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan ja muita tarpeellisiksi katsomiaan toimihenkilöitä.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § Jäsenaloite

Asia, jonka jäsenet haluavat yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Hyväksytyksi tulemiseksi jäsenaloiteasia vaatii kolme neljäsosan (3/4) enemmistön annetuista äänistä.

9 § Tili- ja toimintakausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi (1.1.-31.12).

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään neljän viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa kummassakin kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

Vesilahden seudun sukututkimusseura 18.3.2001
Yhdistysrekisteri 25.2.2002