Wesilahti-Seura ry:n säännöt

1. §

Yhdistyksen nimi on Wesilahti-Seura r.y. ja sen kotipaikka on Vesilahden kunta. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi. Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2. §

Seuran tarkoituksena on:

3. §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

4. §

Toimintansa rahoittamiseksi seura voi järjestää juhlia, huvitilaisuuksia ja asianmukaisen luvan hankittuaan arpajaisia ja keräyksiä sekä tavanomaista kahvilaliikettä ja kioskikauppaa. Seuralla on oikeus vastaanottaa testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia. Seura voi myös omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta. Seura ei harjoita yhdistyslain 1.§:n 2. momentissa mainittua toimintaa voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimiseksi sen toimintaan osallisille.

5. §

Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen seuran tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä Suomen kansalainen, jonka seuran johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty. Seuran kannattajajäseneksi pääsee Vesilahden kunnassa kotipaikkaansa pitävä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat seuralle syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun. Seura voi kokouksessaan tekemällä päätöksellä kutsua tarkoituksiaan ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä kunniajäsenikseen. Johtokunta pitää seuran jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

6. §

Johtokunta voi yhdistyslain 11.§:ssä mainituin edellytyksin erottaa jäsenen seurasta. Erottamispäätöksestä voi valittaa seuran kokoukselle, ja valitus on jätettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista.

7. §

Seuran hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä. Kullekin jäsenelle on myös valittu henkilökohtainen varajäsen. Valituista jäsenistä on vuosittain puolet (5) erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Johtokunnan puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai jäsenenä voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kuuden vuoden ajan. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja ja vähintään 5 jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta.

8. §

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, nimeää seuralle sihteerin ja taloudenhoitajan sekä ottaa muut tarpeelliset virkailijat. Johtokunta voi asettaa avukseen valiokuntia asioiden valmistelua varten.

9. §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä sekä juoksevissa taloudellisissa asioissa taloudenhoitaja yksin.

10. §

Seuran hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

11. §

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

12. §

Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenen (10) seuran jäsentä vaatii kirjallisesti ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, johtokunta on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa. Seuran kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella paikallisessa lehdessä.

13. §

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 5. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys kaksi viikkoa ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

14. §

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.
 5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 7. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 8. Valitaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen johtokuntaan erovuoroisten tilalle.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
 10. Päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 15 §:n ja yhdistyslain 14 §:n määräykset.

15. §

Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian seuran kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen johtokunnalle kaksi viikkoa ennen kokousta.

16. §

Päätökset seuran kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 17. ja 18. pykälissä mainituista asioista. Äänioikeus on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä tai kunniajäsenellä.

17. §

Naitä sääntöjä voidaan muuttaa seuran kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

18. §

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä seuran kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jos seura purkautuu, sen varat on käytettävä seuran tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.

Vesilahdessa 12. päivänä kesäkuuta 1980

Yrjö Punkari Alpo Nyystää

Raija Tanni Anja Pelto

Rek. n:o 129 765 (12.8.1980)


Wesilahti-Seuran johtosääntö

Tämä johtosääntö on laadittu täsmentämään niitä tavoitteita ja toimintatapoja, jotka on vahvistettu Wesilahti-Seuran virallisissa säännöissä. Tätä johtosääntöä voidaan muuttaa seuran yleisessä kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

1. §

Yleisen kokouksen, johtokunnan ja eri toimikuntien lisäksi Wesilahti-Seuran toiminta rakentuu alueellisista yksiköistä, kyläkerhoista. Kyläkerho on tietyn alueen kaikkien asukkaiden vapaamuotoinen kokoontumis- ja toimintamuoto, jota johtamaan voidaan valita esim. kylätoimikunta. Kyläkerho ja sen toimielimet ovat itse vastuussa toimintojensa ja taloutensa hoitamisesta paitsi milloin erityisistä asioista tai esim. lain edellyttämien velvoitteiden hoitamisesta on erikseen sovittu Wesilahti-Seuran johtokunnan tai muun rekisteröidyn yhteisön kanssa. Tavoitteiden, toimintatapojen ja kotiseututyöluonteen selkiinnyttämiseksi Wesilahti-Seura toivoo, että kyläkerhot hyväksyisivät toimintasäännön, jossa ilmenisivät myös Wesilahti-Seuran hyväksymät kotiseututyön tavoitteet ja toimintatavat.

2. §

Wesilahti-Seuran johtokunnan jäsenet valitaan koulupiireittäin (v. 1981 7 kpl) ja mikäli mahdollista kustakin koulupiiristä tulleen esityksen pohjalta. Lisäksi johtokuntaan valitaan yksi riippumaton jäsen sekä kutsutaan yksi jäsen kulttuurilautakunnasta ja yksi jäsen kunnan ylimmästä johdosta. Johtokunta kokoontuu mahdollisuuksiensa mukaan kuukausittain eri koulupiireissä. Johtokunta nimeää vetäjän tai yhdyshenkilönsä ainakin seuraaviin toimikuntiin: tiedotustoimikunta, perinnetoimikunta, kyläkerhotoimikunta, juhlatoimikunta ja luontotoimikunta. Toimikuntien kokoonpanosta ja toiminnasta päättää johtokunta tai yleinen kokous.

3. §

Wesilahti-Seura ei peri jäseniltään jäsenmksua.

4. §

Vesilahtelaisen työn ja kulttuurin tulosten taltioimiseksi ja kehittämiseksi Wesilahti-Seura pitää yllä kotiseutuarkistoa ja pyrkii kehittämään sen kokoelmia sekä määrällisesti että laadullisesti. Kotiseudun historian tuntemusta Seura pyrkii lisäämään artikkeleiden, julkaisujen, esitelmien, tapahtumien ja retkien avulla. Eri kyliin toivotaan perustettavan kyläkohtaista aineistoa sisältäviä kylänarkistoja.

5. §

Tiedotustoimintaa Wesilahti-Seura hoitaa mm. julkaisemalla kotiseutulehteä. Päätoimittajan ja seitsemänjäsenisen toimituskunnan valitsee vuosittain yleinen kokous tai sen valtuuttamana johtokunta.

6. §

Wesilahti-Seura osallistuu vuosittain järjestettävien Vesilahti-päivien osatapahtumien järjestämiseen kulttuurilautakunnan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Hyväksytty Wesilahti-Seuran yleisessä kokouksessa 20.11.1980