Pääsivulle Yleistä Palkanlaskenta Laskutus Kirjanpito Reskontrat Tulostus Muut

Muutoksia kirjanpito-ohjelmaan

Käännetty verovelvollisuus laskutuksessa ja kirjanpidossa

Yritykselle rakennuspalveluja myyvä yritys (esim. alihankkija) ei lisää laskuunsa 1.4.2011 lähtien arvonlisäveroa, vaan arvonlisäveron maksaa ostaja eli toinen yritys, joka myy varsinaisen tuotteen tai palvelun eteenpäin. Ostaja voi olla rakennusliikkeen lisäksi myös esim. kiinteistöyhtiö, maatalouden harjoittaja tai kunta. Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta rakentamispalveluiden myyntiin yksityishenkilöille. Kun esimerkiksi maanviljelijä ostaa rakentamispalvelua, vaikkapa vain korjauttaa navettaansa, korjaukseen sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Myös kaivuriurakointi toiselle viljelijälle kuuluu tähän menettelyyn. Palveluun voi sisältyä myös tavaran ja tarvikkeiden myyntiä, mutta yksinomaan tavaran ja tarvikkeiden myyntiin käännettyä arvonlisäverotusta ei sovelleta.

Myyjä tekee laskun, johon yleisten laskumerkintöjen lisäksi ei saa merkitä verokantaa tai veron määrää. Sen sijaan jossakin kohtaa laskussa (esim. ylimääräisellä suoriterivillä tai muualla) on oltava maininta käännetystä arvonlisäverosta eli että ostaja on velvollinen suorittamaan arvonlisäveron; esim. "Myynnistä arvonlisäverovelvollinen on ostaja  / AVL 8 c §" tai myös näin: EU-direktiivi 2006/112/EY artikla 199. Laskuun on merkittävä myös ostajan Y-tunnus. Myyjän velvollisuutena on selvittää, kuuluuko ostaja menettelyn piiriin. Ostaja voi vaatia virheellisen laskun kirjoittamista uudelleen. Pitkä teksti voi olla hankala muistaa. Kirjoita se sen vuoksi muistilistaan pikavalinnalla Alt-I, muokkaa F3:lla. Valitse rivi Alt-I:llä johonkin sopivaan paikkaan joko asiakastietoihin tai suoriteosaan (esim. pitkälle laskuriville: miinusmerkki ja Enter koodikentässä). Varmista, että teksti tulee laskulle. Jotta tuoterekisterin ALV:n määrä ei kopioituisi verottomalle laskulle, lisää ECS-tiedostoon rivi: &Setup 31 16.

Verohallituksen ohje vaikuttaisi koskevan kokonaista laskua: "Jos lasku on virheellinen esimerkiksi siten, että myyjä on merkinnyt laskuun vero määrän ja verokannan, myyjän on annettava ostajalle uusi lasku, jossa on viittaus alkuperäiseen laskuun." Tämän mukaan lasku on joko käännetyn ALV:n mukaisena veroton tai sitten tavanomainen verollinen. Ohje ei tunne laskua, jossa on sekä verottomia että verollisia rivejä. Tästä syystä lienee selkeintä - ostajankin kannalta - tehdä verollinen ja veroton lasku erikseen. Jos laskuttajan kaikki laskut tehdään käännetyllä arvonlisäverolla, kannattaa ECS-tiedostossa (Alt-M) asettaa ALV:n oletusprosentiksi nolla eli &ALV  0. Jos vain osa laskuista on verottomia, ALV-prosentit saa laskusta nolliksi pikavalinnalla Alt-V ja valitsemalla NOLLAA ALV-prosentit KAIKILTA riveiltä.

Ostaja maksaa laskun nettosummaisena, mutta kirjanpidossa hän lisää sen summaan arvonlisäveron (1.4.2011: 23%). Laskun summa voi olla samalla joko osittain tai kokonaan vähennyskelpoista palvelun ostajalle. Palvelun myyjä vähentää hankintoihinsa sisältyvät arvonlisäverot normaaliin tapaan, vaikka ostaja onkin palvelun myynnistä verovelvollinen.

Ostajan kirjanpidon tilikarttoihin on lisättävä vähintään kaksi tiliä; tuloslaskelmaan palvelun ostotili ja taseeseen arvonlisäveron keruutili. Ostotilin verokoodiksi merkitään KVE 23% ja keruutilin KVV 23% (katso esimerkkiä alla). Koodit kirjoitetaan suurilla kirjaimilla ja veroprosentti on voimassa oleva yleinen ALV-prosentti. Huom: Keruutilin tilinumero on muistettava lisätä ALV:n tulostusmallin riville &Pura. Kirjaus tehdään vastaavasti kuin EU-ostojen kirjaukset. TH2006 laskee käännetyn arvonlisäveron versioissa, jotka on asennettu 30.3.2011 jälkeen. Alla on kirjausesimerkki, jossa 400 euron osto oletetaan kokonaan vähennyskelpoiseksi; huomaa kirjausrivien järjestys. Jos oston koko summa ei ole verollista/vähennyskelpoista, kirjaukset tehdään asiantilaa vastaavalla tavalla (esim. ALV 0%-tileille).

2760 Ostovelat                                     400.00
2944 ALV-velka käännetystä verosta KVV 23%          92.00
4109 Aihankinta KVE 23%                     400.00
2942 ALV-saaminen ostoista                   92.00

Arvonlisäveromalliin on myös tehtävä pari pientä lisäystä. Useimmissa malleissa on ennestään kohta EU-ostot, jotka kuuluvat myös arvonlisäveron käännettyyn menettelyyn. Mallin yläosassa on kohta ALV:n maksamiseen ja alempana kohta ALV:n vähentämiseen. Rakennusalan käännettyä verovelvollisuutta varten on lisättävä EU-ostojen alle vastaavanlainen kohta, johon lisätään käännetyssä verovelvollisuudessa käytetyt ostotilit. Prototyyppiin PROTO_Q on kirjattu esimerkki.

... (tässä ALV 23%:n tavanomaiset myynnit)

YHTEISÖOSTOT EU-MAISTA - Maksettava vero
; Huomaa #-merkki ja positiivinen luku!
Yhteisöostot ALV 22          #4110
EU-ostot yhteensä (313)      $Yhteensä
ALV 22% yhteisöost. (305)    $X22


RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS - Maksettava vero
; Huomaa #-merkki ja positiivinen luku!
Alihankinta KVE 23 %         #4109
KV-ostot yhteensä (320)      $Yhteensä
ALV 23% yhteensä (318)       $X23

... (tässä ALV 23%:n tavanomaiset ostot)

YHTEISÖOSTOT EU-MAISTA - Vähennettävä vero
Yhteisöostot ALV 22          $-4110
Verolliset EU-ostot yht.     $Yhteensä
ALV 22% EU-ostoista          $X22


RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS - Vähennettävä vero
Alihankinta KVE 23           $-4109
Verolliset KV-ostot yht.     $Yhteensä
ALV 23% KV-ostoista          $X23

Edellä mainitut muutokset on tehty valmiiksi prototyyppeihin PROTO_YL, LIIKEKIR ja PROTO_Q.

Veromäärät ilmoitetaan myös kausiveroilmoituksessa. Summat saadaan arvonlisäverolaskelmasta:

  1. Myyjä ilmoittaa kohdassa 319 myymiensä käännetyn verovelvollisuuden alaisten rakentamispalvelujen yhteismäärän. Tätä ei saada arvonlisäverolaskelmasta, koska myynti ei ole verollista. Summan saa esim. ajanjakson tilierittelystä.
  2. Ostaja ilmoittaa kohdassa 320 ostamiensa käännetyn verovelvollisuuden alaisten rakentamispalvelujen yhteismäärän. 
  3. Ostaja laskee suoritettavan veron 23 % verokannan mukaan ja ilmoittaa sen kohdassa 318.
  4. Siltä osin kuin ostot ovat vähennyskelpoisia, ostaja laskee vähennettävän veron 23 %:n verokannan mukaan ja ilmoittaa ne vähennettävinä veroina kohdassa 307.

Katso lisätietoja:

 

Turhien tilien piilotus

Moni kirjanpitäjä on tuskastunut ylisuuriin tilikarttoihin, kun kirjanpitovelvollisen tarpeet toisaalta ovat olleet vain muutamia tilejä. Tilikarttaa ei mielellään pienentäisi, koska aina ei voi tietää, milloin jollekin tilille tulee käyttötarvetta.

Tilikartan tilejä voi nyt piilottaa yksinkertaisesti siten, että asetetaan tilinumeron eteen tilikartassa #-merkki, esim. #3456 M Muut tulot. Ohjelma rekisteröi tilin, mutta ei näytä sitä tilikartan valintalistassa. Tiliä ei siis voi käyttää ennenkuin #-merkki on poistettu numeron edestä. Huomaa, että #-merkki lisätään vain tilikarttaan, ei laskentamalliin.

Lisää vientirivejä

Tietyissä tositetyypeissä käy usein niin, että Ykkösen 10-rivinen tapahtumaruutu käy ahtaaksi. Esimerkiksi jotakin debet-vientiä vastassa saattaa olla monta kymmentä kredit-vientiä. Tähän asti ruutu on pitänyt aina saada tasan, jotta siitä voisi edetä johonkin suuntaan. Tästä on ollut se etu, että kirjanpidossa on ollut helppo pitää debet- ja kredit -viennit yhtä suurina. Havainnollisuus on kuitenkin joskus myös rasite.

Ohjelmaan on tehty muutos, jolla vientejä voidaan automaattisesti jatkaa seuraavalle tapahtumaruudulle. Kun 10 vientiriviä on täynnä ja painat PgDn tai Enter, ohjelma varmistaa tapahtuman jatkamisen. Sekä ensimmäisen että toisen tapahtuman selitekentän jatkoksi tulee kolme pistettä (...). Pisteet ovat merkkinä ohjelmalle siitä, että tapahtuman ei tarvitse mennä tasan. Pisteet eivät tulostu. Vasta jatkoviennit tasaavat debet- ja kredit -puolet.

Kirjanpidon omiin tietoihin kannattaa lisätä tunnus 'Summat', jolloin ohjelma laskee ja ilmoittaa päiväkirjassa saldot, tarkistus tulee näin helpommaksi.

Suppeampi tuloslaskelma ja tase

Jos kirjanpidossasi on paljon tiliryhmiä, joihin ei tule saldoja, tuoloslaskelmaan ja taseeseen tulee tarpeettomia 'Yhteensä 0.00' -rivejä ja näiden alle viivoja. Yhteensä -rivit ja viivat saa nyt pois kahdella vaihtoehtoisella tavalla.

1. Jos haluat vain jonkun ryhmän 0-tuloksen pois, kirjoita 'Yhteensä' -rivin tilalle seuraavanlainen rivi:

Yhteensä:      $Optional

2. Jos haluat kerralla kaikki tarpeettomat 'Yhteensä' -rivit ja niiden alla olevat viivat pois, lisää tilikartan alussa olevan määritysosan jatkoksi rivi: '$Yht0tarkistus 1'. Jos kuitenkin haluat summat näkyviin muuta rivin numeroarvo 0:ksi.

Vanha kirjanpito uuteen koneseen

Vanha kone vaihtuu yhä useammin uuteen koneeseen ja ongelmaksi tulee kirjanpidon saaminen vanhalta koneelta uudelle koneelle. Tee vanhalla koneella varmistuskopio joko pakaten (jos paljon tapahtumia) tai pakkaamatta. Asenna Ykkönen uudelle koneelle ja avaa mikä tahansa kirjanpito. Valitse ylävalikon oikeasta reunasta kohta 'Tuo kirjanpito levyltä'. Kun ohjelma näyttää löytämänsä pakatut tai pakkaamattomat kirjanpidot, valitse oikea. Tuotu kirjanpito ilmestyy kirjanpidon alkuvalikkoon.

Lue myös huomautus varmistuskopioinneista!

Kirjanpidon omat tiedot

Tilikartan alussa on 12-15 $-merkillä alkavaa perustietoriviä, jotka liittyvät kiinteästi kirjanpitoon ja sen käsittelytapoihin. Perustiedot määrittävät kirjanpitoon liittyviä nimiä, aikoja, laskentoja, poimintoja ja tulostustapoja. Näitä rivejä ei tarvitse muutella tilikartan muokkaustilassa vaan kirjanpidon tapahtumaruudulla, ylävalikon kohdassa 'Omat perustiedot' (Alt-F11). Muutamat erikoismääritteet on muokattava tilikartan alussa.

Perustiedoissa nimi, tilivuosi ja tilikausi ovat selviä ja pakollisia tietoja. Yleisin vastintili on se tili, joka kopioidaan uuden tapahtuman ylimmälle riville automaattisesti. Tilinumeroksi kannattaa antaa se tili, joka useimmiten esiintyy ylimmällä tilinumerorivillä. Numeroa voi välillä tarvittaessa muuttaa. Edellisten tilikausien ylijäämätilin numero tarvitaan pakollisena tilikauden vaihdon yhteydessä. Tälle tilille siirretään tilikauden voitto tai tappio. Kirjanpitovelvollisen (tai johtokunnan/hallituksen) on määritettävä, mitä ylijäämille jatkossa tehdään. Edellisen tilikauden tiedostonimi on annettava, jos edellinen tilikausi on tehty Ykkösellä. Ohjelma tarvitsee nimen vertailutietojen hakemiseksi.

Päiväkirja -riville voi antaa joko jonkun tai kaikki sanoista 'Tiivis', 'Ajat' tai 'Summat'. 'Tiivis' poistaa tyhjät rivit tapahtumien listausten välistä, jolloin säästyy paperia. 'Ajat' tulostaa päiväkirjan loppuun käsittelyajat. 'Summat' lisää jokaisen tapahtuman tulostuksen perään debetin ja kreditin loppusummat. Jos tapahtumissa on paljon jatkotapahtumia, tämä kannattaa asettaa, koska tarkastus tulee helpommaksi. Päiväkirja-riville voi edelleen antaa erikoisehdon, jolla voidaan suotaa kirjanpidosta laskettavaksi (kontrollitarkoituksia varten) vain tietyn ehdon täyttävät tapahtumat. Ehto voi olla esim: NIMI Lähikauppa, jolloin vain ne tapahtumat käsitellään, joiden nimi-kentässä on sana 'Lähikauppa'. Ehdon voi luontevasti asettaa myös esim. SELITE-ja PVM-kenttiin.

Pääkirja -riville voi antaa määritykset 'Pvm', 'Tos' tai 'NimiVain' (määritys voi olla pidempikin, ohjelma lukee vain 3 kirjainta). 'Pvm' määrittää, että pääkirja tulostetaan päivämääräjärjestyksessä ja 'Tos' tositenumerojärjestyksessä. 'NimiVain' estää selitekentän tulostuksen pääkirjassa. Suppean päivämäärän arvo 'Kyllä' tulostaa päivämäärän pääkirjaan muodossa 240999 (=24.09.1999). Valuutan nimi on tärkeä antaa ennen vuotta 2002. Jos valuuttamuunnos on 'Kyllä', ohjelma kysyy tulostusvaiheessa tulostuksen valuuttaa. 0-välisummien tulostus voi saada arvon 0-4. Erilaisilla numeroarvoilla 0-välisummia poistetaan eri tavoin riippuen tarpeesta ottaa välisummia tapauksissa, että esim. edellisen vuoden vertailuluvut poikkeavat nollasta (kokeile sopiva).

Tilikartan alkuun voi edellä mainittujen rivien lisäksi lisätä muutamia erikoismääreitä. $Index PVM tulostaa päiväkirjan järjestettynä päivämäärän mukaan. $Index TOS_SARJA TOSITENRO tulostaa tositesarjoittain ja tositenumeroittain järjestyksessä. $Kausikysymys 1 aiheuttaa tulostuskauden kysymisen (tarkentamista varten). $Format 10.1 tekee normaaleista 12 merkin ja 2 desimaalin numerokentistä 10 merkin kenttiä ja 1:llä desimaalilla. $EkFormat 8.2 tekee vastaavan edellisen kauden sarakkeen numeroarvoille. $NAlvChk 1 poistaa ALV:n oikeellisuustarkistukset. $SuuretLuvut 1 määritys tarvitaan silloin, kun luvut ovat satoja miljoonia ja miljardeja. $TosnroMitta 9 tekee tositenumerokentästä 9 merkin mittaisen (oletus 8, pidempää tarvitaan desimaalitositenumeroissa). $Dp , muuttaa desimaalierottimeksi pilkun (pisteen sijasta, mikä on yhdysvaltalainen käytäntö).

 

Käytetyn tavaran kirjausmenettely

Käytetyn tavaran ostot ja myynnit kirjataan VEROTTOMILLE tileille (joko tuloslaskelman tai taseen). Tarkastelukausi on aina kuukausi, jonka aikana tehdyt käytetyn tavaran myynnit ja ostot arvioidaan keskenään. Kuun vaihteessa lasketaan saatu VOITTO (ostojen ja myyntien välinen marginaali), joka on VEROLLISTA.

Ykkönen laskee ja siirtää tarvittavat summat ylävalikon vasemmassa reunassa olevalla toiminnolla (Erikoistoimintoja/Marginaaliveron laskenta). Ensiksi ohjelma tutkii käytetyn tavaran osto- ja myyntitilit kysyttävältä kuukaudelta. Erotuksen ohjelma siirtää VEROLLISELLE myyntitilille. Sitten summa puretaan vielä verottomaksi myynniksi (Myynti0) ja ALV:ksi (AlvVelka).

ALV-mallin alussa on oltava koodimääritys ja tarvittavat tilinumerot:

&MRG tili22 = myynti1 + osto1 MYYNTI0 tl1 ALVVELKA tl2 ALVSAAM tl3

Esim: &MRG 3004 = 3010 + 4010 MYYNTI0 3003 ALVVELKA 2841 ALVSAAM 2851

Myynti- ja ostotilejä voi olla max 7 kpl. Verotili (3004) toimii purussa verollisena kohdetilinä. Myynti0 (3003) on veroton myyntitili, jonne nettomääräinen erotus siirretään (siis ilman ALV:tä), samalla ALV:n osuus siirretään keräilytililleen (2841).

Tilien selitykset:

Lisäksi saatetaan tarvita jokin vaihtuvien vastaavien tili:
1665 R Käytetty vaihto-omaisuus

HUOM! Jos käytetyn tavaran osto ja myynti eivät satu samaan kuuhun, käytetty tavara olisi ensin kirjattava taseen vaihtuvien vastaavien tilille riippuen tavaran luonteesta, esim. tilille 'Käytetyn tavaran ostot ALV 0%', jolloin tavara on omaisuutena niin kauan kuin sitä ei ole myyty. Jos tavaraa ei saada myydyksi, se normaalisti joutuu poistomenettelyyn. Jos tavara myydään, se kirjataan myyntikuussa ensin tuloslaskelman käytetyn tavaran ostoihin ostoarvonsa mukaisesti ja välittömästi myös myynteihin (ehkä hieman korkeammasta arvosta). Eron eli marginaalin ohjelma laskee verotettavaksi tuloksi ja purkaa summat omille tileilleen.

Muutamia havaittuja ongelmia

Päivitysten yhteydessä on silloin tällöin sattunut, että entinen kirjanpito ei avaudu tai avautuu virheilmoituksen kanssa (RDV...). Syynä ovat uudemmissa versioissa käyttöön otetut asetusten kohdat. Jos kirjanpito ei lainkaan avaudu, paina kirjanpitojen valintaikkunassa samalla kertaa Shift ja Enter ja poista asetustiedostot, kun ohjelma kysyy asiaa.

Kun kirjanpito avautuu, tarkista F3- ja F11-asetukset oikeiksi. Asetuksiin on tullut muutamia lisiä, joita ei ollut aikaisemmissa versioissa. Talleta asetukset F2:lla. Virheilmoituksen pitäisi poistua. Tarkista myös väriasetukset (Alt-F8).

Tapahtuman tulostaminen tositteeksi (Alt-P) sisälsi hetken aikaa virheen, joka aiheutti sen, että jokin tilinimiriveistä ei tulostunut. Uudemmissa versioissa virhe on korjattu.

Muutamia pienempiä muutoksia

Päiväkirjaan tulostuu tositenumeron alle myös tositeryhmän numero.

Jotkut tilintarkastajat ovat vaatineet päiväkirjan tapahtumien (tositteiden) debet- ja kredit-summia näkyviin. Ne saat lisäämällä omiin tietoihin päiväkirjariville sanan 'Summat'.

Jos käytät hyvin pitkiä tositenumeroita (esim. 12345.678), saat tositenumerokenttää levennetyksi päiväkirjassa ja pääkirjassa lisäämällä tilikartan alkuun määritteen: $TosNroMitta 10.

Talousarvion voi kirjoittaa myös kustannuspaikkakohtaisesti. Kun valitset talousarvion muokkauksen, ohjelma kysyy kustannuspaikkaa. Jos et kirjoita mitään (tai 0), niin ohjelma käyttää yleistalousarviota. Tulostettaessa ohjelma etsii kustannuspaikan talousarvion, jos olet valinnut kustannuspaikkakohtaisen tulostuksen.

Tilikarttojen prototyyppejä on muutettu uuden kirjanpitoasetuksen sekä esille tulleiden muiden vaatimusten mukaisiksi. Tutki uusia prototyyppejä ja muuta oma tilikarttasi/laskentamallisi uusia vaatimuksia vastaavaksi. Tilikartat ja laskentamallit voit imuroida pakattuna tiedostona tästä. Kopioi tarvittavat tilikartat, laskentamallit ja ALV- mallit kansioon \1for_you\1kirjanp. (Virustentorjuntaohjelmat estävät nykyään melko usein pienten EXE-tiedostojen lataamisen, sen vuoksi ZIP-pakattu, Päivitys: 05.01.2002)

Yhteisömyynnit ja yhteisöostot

Yhteisömyynnit EU-maihin ovat kirjanpidollisesti helppoja, sillä ne käsitellään myyjämaassa verottomana myyntinä. Vero maksetaan vasta määränpäämaassa. Myyntilaskuihin tulee muistaa tulostaa VAT-numerot eli arvonlisäverotunnisteet, ennen kaikkea ostajan VAT-numero. Koska myynnin markkamäärä on ilmoittava lääninverovirastolle, yhteisömyyntejä varten on perustettava oma tilinsä.

Yhteisöostoissa EU-maista arvonlisävero lisätään ostohintaan, koska EU-maasta tehdyn hankinnan ostohinta ei sisällä arvonlisäveroa. Veron määrä lasketaan ostohintaan sen jälkeen, kun hinta on muunnettu markoiksi (paitsi jos käytetään EUROa). Osto kirjataan tietenkin myös vähennykseksi eli ALV:n osuus kirjataan ALV-saamiseksi ostoista (mikäli osto on vähennyskelpoinen!).

Ostajalle ei EU-ostosta aiheudu siis muuta ylimääräistä menoa kuin hieman mutkistunut kirjaus- ja ilmoittamismenettely. Tämä kuitenkin sillä edellytyksellä, että laskussa on ostajan VAT-numero ja että hankinta tehdään vähennyskelpoiseen tarkoitukseen. Jos näin ei ole, ALV:n osuus lisätään ja kirjataan hankintatilille (vähennystä ei siis saa tehdä, mutta ALV on maksettava!). Kirjaus on tehtävä viimeistään toimitusta seuraavassa kuussa. Yhteisökaupan kohdalla on syytä tutustua verohallituksen ohjeisiin ja kirjoihin (esim. Pipatti & Vahtera: Arvonlisävero 4. Selviytymisopas. Tilintarkastajien kustannus 1998).

Yhteisöhankinnat kirjataan siten, että ensin kirjataan todellinen veroton ostohinta joko pankkitilin tai ostovelkatilin kredit-puolelle. Sen jälkeen valitaan yhteisöhankintojen ALV-velkatili (ei siis vielä hankinta- tai ostotili). Tilikartassa tili on vastattavaa -puolella muiden ALV-tilien joukossa ja tilin nimen perässä on oltava merkintä YHV 22% (=yhteisöhankintojen vero, prosenttiluku merkitään tuotteen suomalaisen verokannan mukaisesti). Ohjelma laskee Enterin painamisen jälkeen maksettavan veron määrän. Seuraavaksi valitaan varsinainen yhteisöhankintatili.

Yhteisöhankintojen tili on vaihto-omaisuuden hankintatili tuloslaskelman tileissä, jos tuotteet hankitaan yhteisömaista myytäviksi tai muutoin kulutettaviksi. Jos hankinta on investointi (esim. käyttöomaisuutta), tili on pysyvien vastaavien tileissä.

Tilin nimen perässä on oltava merkintä YHT 22% (=yhteisöosto). Ohjelma merkitsee summaksi saman summan kuin oli ensimmäisellä rivillä. Merkinnät YHV ja YHT ohjaavat ohjelmaa laskemaan summat oikein. Viimeiseksi valitaan tavanomainen ALV-saamiset ostoista, jonka jälkeen ohjelma ehdottaa samaa summaa kuin oli yhteisöhankintojen verossa. Näin toimittaessa kirjaus on nopea ja edellyttää vain alkusumman antamista.

ALV-laskelmassa yhteisöosto edellyttää hieman erikoisempaa käsittelyä. Vero ja vähennys kumoavat tapahtumassa toisensa, mutta ALV:n tulee kuitenkin ilmetä sekä ostoissa että myynneissä. Ohjelma käsittelee YHT-koodin poikkeavasti. ALV-laskelmassa yhteisöhankintatili on siis ilmoitettava poikkeuksellisesti kahteen kertaan. Myynneissä yhteisöostot ilmoitetaan positiivisena lukuna koodilla #tili, esim. 'Yhteisöostot YHT 22 #4567'. #-merkki estää ohjelmaa tekemästä virheilmoitusta kahteen kertaan ilmoitetusta tilistä. Vähennyksissä yhteisöostot ilmoitetaan uudelleen mutta tavanomaisesti, esim 'Yhteisöostot YHT 22 $-4567'.

Todella suuret luvut

Valtaosa Ykkösen käyttäjistä operoi luvuilla joiden rivikohtaiset suuruudet vaihtelevat välillä 1 - 10.000.000. Jotkut tarvitsevat suurempiakin lukuja. Ykkösen nykyiseen kirjausruutuun voi kirjata vain kredit-luvun -99999999.99 siis penniä vaille sata miljoonaa (max 12 merkkiä!). Nykyinen ohjelma kuitenkin sallii pidemmänkin numerokentän. Tee muutos 10.6.1999 jälkeen ostetussa tai päivitetyssä ohjelmassa näin:

Avaa kirjanpito ja valitse ylävalikon lohkosta 'Tapahtuma' kohta Selaa taulukkomuodossa (vientien pitää nyt näkyä rivimuodossa). Siirry muokkaamaan rakennekuvausta painamalla Alt-F3. Näet kenttänimet editorissa alekkain; ensin nimi, sitten mitta, tyyppi, desimaalit yms. Suurenna kaikkien SUMMA_n rivien (10 kpl) mitta, joka nyt on 12, arvoon 14. Esim:

SUMMA_1 14 N
TILI_2 32 C 0
SUMMA_2 14 N 2
TILI_3 32 C
SUMMA_3 14 N jne.

Talleta painamalla F2. Poistu painamalla ESC, mutta valitse kohta 'SIIRRETÄÄN TIETUEET UUTEEN'. Vanha kortisto jää nimelle xyz.DB_ (varsinainen on xyz.DBF). Koska yhteys kortiston ja sovellusohjelman välillä katkeaa, kirjanpidon ruutu sekoaa (mustia osia) ja joudut poistumaan kirjanpidosta ja palaamaan takaisin. Asian pitäisi olla kunnossa. Ellei, palauta varmistus ja yritä uudelleen!

Lisäksi ohjelmalle on ilmoitettava tulostuksia varten laajempi numeroformaatti. Lisää tilikartan alkumääritteiden loppuun seuraavat tummennetut rivit:

...
$Valuutta FIM
$Muunnos Ei
$Suuretluvut 1
$Format 14.2

Tulostus eri valuutoissa, pylväiköt, ...

Tulostuksen voi tehdä muussakin valuutassa kuin siinä, jolla kirjanpito on kirjattu (esim. Markka -> Euro). Myös tapahtuman tai koko kirjanpidon voi muuntaa oletusvaluutaksi jostakin muusta valuutasta. Oletusvaluutta ilmoitetaan omien tietojen alimmalla rivillä. Vaikka kirjanpito olisi markoissa, tulosteet saa esim. euroina, jos omien tietojen alimmalla rivillä antaa kysymykseen 'Valuuttamuunnos (Kyllä/Ei):' arvon Kyllä.

Vuoden kuukausien tulokset voidaan tulostaa pylväikkönä. Valinta laskentavalikossa (F5) / tilierittelyt.

Käytetyn tavaran marginaali-ALV:n laskenta käynnistyy ylävalikosta (vasen lohko) kohdasta erikoistoimintoja.

Käytetyn tavaran ostoja ja myyntejä varten perustetaan omat VEROTTOMAT tilinsä ja ostot ja myynnit kirjataan näille tileille. Kuun vaihteessa lasketaan saatu VOITTO, joka on VEROLLISTA. Ohjelma laskee tuon voiton (tai tappion) ja siirtää sen osuuden verolliselle tilille. Sen jälkeen summa puretaan verottomaksi myynniksi (Myynti0) ja ALV:ksi (AlvVelka).

Kirjanpito-ohjelma taltioi sen ajan, jonka kirjanpito on ollut avoinna ruudulla. Jos aiot laskuttaa aikamääräisesti, älä jätä kirjanpitoa tahattomasti avoimeksi. Käytetyn ajan ja tehtyjen vientien (ei siis tapahtumien) lukumäärän näkee ylävalikon kohdasta 'Teknisiä versiotietoja' (vasen reuna). Ajan voi manuaalisesti muuttaa Ylävalikon kohdasta 'Lajittele tapahtumat' (alin valinta). Huomaa, että tehdyt viennit heijastavat viimeistä laskenta-ajanjaksoa, siis F5:n suorituksen jälkeen.

Jos haluat viedä asiakkaan nimen asiakasrekisteriin kirjanpidosta, lisää tilikartan alkuosaan rivi &Kortisto C:\1for_you\1dbases\asr.dbf. Etsintä kortistosta tai asiakkaan lisäys sinne käynnistyy liike/nimi- kentässä Ctrl-F5:llä.

Jos kirjanpitoja on niin monia, että 1KIRJANP-hakemistoon liian täynnä, kirjanpitoja voi siirtää alihakemistoihin. Siirto tapahtuu valinnalla 'Lajittelu, numerointi'/'Siirrä KP eri hakemistoon'. Valinta avaa resurssienhallintataulun, jossa voi perustaa tarvittavat hakemistot Shift-M:llä tai INS-näppäimellä. Hakemiston voi kirjanpito-ohjelmaa käynnistettäessä valita ja muuttaa oikeaksi valintalistan loppuosassa. \.. siirtää yhtä hakemistotasoa ylemmäksi.